ดาวน์โหลดเอกสาร :
แบบแจ้งรายการหักลดหย่อนภาษี ประจำปี 2565

เลือกประเภท :
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
* หากเลือกประเภทไม่ถูกต้องจะไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้